IMPRESSUM / OCHRANA DAT

Obsah: 
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Telefon: +49 (0)961 / 3885 - 0 
Telefax: +49 (0)961 / 3885 - 203 
E-Mail: info(at)bionicon.cz

Sídlo společnosti:
Weiden in der Oberpfalz Obchodní rejstřík:
Obvodní soud ve Weidenu (Amtsgericht Weiden)
HRB 1480 DIČ: DE166396847

Jednatelé:
Erich Brunner
Gerald Federl

Screendesign, technický design, realizace pomocí systému CMS Typo3 
C3 marketing agentur GmbH
Bahnhofstrasse 3
95643 Tirschenreuth
E-Mail: info(at)myc3.com 
Webseite: www.myc3.com

 

1. Obsah nabídky online 
Společnost MSA Sport Accessoires GmbH („MSA“) neodpovídá žádným způsobem za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti proti společnosti MSA vztahující se ke škodám hmotné nebo nehmotné povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelné úmyslné zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti na straně společnosti MSA. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. MSA si výslovně vyhrazuje právo na změnu, doplnění či vymazání částí stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení nebo na dočasné či definitivní pozastavení zveřejnění.

2. Odkazy na jiné webové stránky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti MSA, by povinnost odpovědnosti nastala výhradně v tom případě, že by MSA o obsahu věděla a bylo by pro ni technicky možné a proveditelné zabránit v případě výskytu protiprávního obsahu jeho použití. MSA tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah. MSA nemá vliv na aktuální a budoucí podobu či obsah odkazovaných/propojených stránek nebo autorská práva k těmto stránkám. Výslovně se tímto vylučuje zakročovací povinnost MSA dle ustanovení § 2901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Proto se tímto MSA výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, které byly po umístění odkazu změněny. To platí pro všechny odkazy a reference umístěné ve vlastní internetové nabídce i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, seznamech odkazů, e-mailových seznamech, webovém logu a všech ostatních formách databází zřízených MSA, na jejichž obsah je možný externí písemný přístup. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody, které vzniknou z používání nebo nepoužívání informací poskytnutých takovým způsobem, odpovídá pouze poskytovatel odkazované stránky, a nikoli poskytovatel, který prostřednictvím odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejnění.

3. Autorské právo a právo na užívání ochranné známky
Společnost MSA vynakládá maximální úsilí, aby ve všech materiálech zveřejňovaných na svých webových stránkách dodržovala u použitých obrázků, grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů autorská práva a používá obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, které sama vytvořila. Veškeré ochranné známky a jakákoliv obchodní označení uváděná v internetové nabídce a případně chráněná třetí osobou se neomezeně řídí platnými právními předpisy o ochranných známkách a majetkových právech příslušného vlastníka registrované ochranné známky. Jen na základě pouhého uvedení nelze vyvodit závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetí strany! Právo užít autorské dílo, které zhotovila sama MSA, náleží pouze společnosti MSA. Rozmnožování nebo jiné užívání těchto grafik, zvukových dokumentů, videonahrávek a textů v jiných zveřejněných elektronických nebo tištěných materiálech je bez výslovného svolení MSA nepřípustné.  

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, v níž byl uveden odkaz na tuto stránku. V případě, že části nebo jednotlivé formulace textu nejsou, přestaly být nebo nejsou v celém rozsahu v souladu s platnými právními předpisy, obsah a platnost ostatních částí dokumentu zůstávají nedotčeny.

5. Ochrana osobních údajů
Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz a přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně. Osobní údaje, které získáme při Vašich návštěvách našich webových stránek, zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními, zejména podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vezměte, prosím, zároveň v úvahu naše vyloučení odpovědnosti!

Jak MSA zpracovává osobní údaje?
Na některých místech naší internetové prezentace Vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt. Osobní údaje, které nám přitom poskytnete, použijeme jen pro účel, k jakému nám byly předány, a to k umožnění individualizované komunikace a zasílání informací o produktech a nabídkách a po dobu která je nezbytná k účelu zpracování. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí informace, které umožnují přímo či nepřímo identifikovat osobu. K nim patří zejména Vaše správné jméno, datum narození, adresa a telefonní číslo. Údaje, které přímo nesouvisí s Vaší totožností (například oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky) nejsou osobní údaje. (K tomu viz také níže „Které údaje se při mých návštěvách zaznamenávají?“)

Jak je přenos osobních údajů zabezpečen? 
Abychom zajistili důvěrnost komunikace s Vámi, používáme šifrování pomocí tzv. Secure Socket Layer (SSL). Umožňuje šifrování 128 bitů, které je podle současného stavu techniky považováno za bezpečné. Této úrovně bezpečnosti dosahují všechny prohlížeče mladší generace. Podle okolností byste měli prohlížeč na svém PC aktualizovat.

Které údaje jsou vyžadovány?
Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy bydliště), poskytuje je uživatel výslovně na dobrovolné bázi. Všechny nabízené služby je dovoleno využívat – pokud je to technicky možné a proveditelné – i bez uvedení těchto údajů, případně s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu. Jestliže však správně zadáte i nepovinné údaje, umožníte nám věnovat se Vám osobně a individuálně.

Je zaručena důvěrnost e-mailové komunikace / kontaktního formuláře?
Pokud chcete kontaktovat MSA prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, upozorňujeme Vás, že i přes zašifrování (viz výše: „Jak je přenos osobních údajů zabezpečen?“) nelze za určitých okolností zaručit důvěrnost poskytnutých informací. Do e-mailu může nahlédnout třetí osoba. Proto Vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Jsou data při mé návštěvě stránky zaznamenávána?
Při každém přístupu uživatele na stránku z naší webové nabídky a při každém stahování souboru jsou informace o Vašem přístupu na tuto webovou stránku uloženy v záznamovém souboru na našem serveru (jedná se o tzv. Cookies).

• IP-adresa
• stránka, z níž byl soubor stažen
• datum, čas
• typ prohlížeče a nastavení prohlížeče
• operační systém
• Vámi navštívená stránka
• množství přenesených dat
• přístupový stav (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)

Z těchto údajů jsou vyhodnoceny statistiky, které nám pomáhají upravit internetovou prezentaci tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Přiřadit tyto údaje ke konkrétní osobě lze jen tehdy, když se přímo přihlásíte na naši stránku, případně na naši webovou stránku vstoupíte z personalizované stránky. V žádném případě však nebudou Vaše údaje, a to ani částečně, poskytnuty třetím osobám.

Mohu používání svých osobních údajů ovlivnit?
Samozřejmě že jedině Vy rozhodujete, zda a k jakým účelům smíme Vaše údaje použít. Výlučně Vy si také určíte, zda my sami můžeme Vaše údaje použít pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu. I v tomto případě máte samozřejmě možnost již udělený souhlas kdykoli odvolat.

Poskytnete moje údaje třetím osobám?
Osobní údaje používáme pouze pro interní účely v rámci styku se zákazníkem. K poskytnutí údajů třetím osobám je nutný Váš souhlas. Shromažďování osobních údajů i jejich poskytování státním institucím a úřadům oprávněným požadovat informace se řídí příslušnými zákony či soudním rozhodnutím, které tuto povinnost ukládá. Všem zaměstnancům i poskytovatelům služeb byla MSA uložena povinnost mlčenlivosti trvající i po skončení zaměstnání nebo prací a povinnost dodržovat ustanovení o ochraně osobních údajů.

Jak mohu své údaje zkontrolovat, opravit nebo vymazat?
Podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. zákona o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo obdržet na požádání bezplatně informaci o svých uložených osobních údajích. Navíc mají uživatelé podle zákonných ustanovení právo na opravu, zablokování a vymazání těchto osobních údajů.

V těchto případech se obraťte přímo na:
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d. Opf.
info(at)bionicon.cz

Použití sociálních pluginů Facebook
Naše internetová prezentace používá sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy lze rozpoznat podle některého loga Facebooku (bílé „f“ na modré dlaždici nebo ikona „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam pluginů a jejich podobu najdete na stránce: http://developers.facebook.com/plugins.

Když vstoupíte na některou stránku naší internetové prezentace, která obsahuje tento plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenesen přímo na Váš prohlížeč a jím navázán na webovou stránku. Nemáme vliv na objem dat, která Facebook získává pomocí tohoto pluginu, a proto Vás informujeme o tom, co je nám známo:

Navázáním pluginu získá Facebook informaci, že jste navštívili příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste nalogováni na Facebook, může Facebook přiřadit Vaši návštěvu k Vašemu facebookovému účtu. Když pracujete s pluginy, například klikáte na „Like“ nebo přidáváte komentář, příslušná informace je předána přímo Facebooku a tam je uložena. Pokud nejste na Facebooku, přesto existuje možnost, že se Facebook Vaši IP adresu zjistí a uloží.

Chcete-li se dozvědět více o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich dalším zpracování a použití na Facebooku, případně o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry, přečtěte si pokyny k ochraně dat na Facebooku na adrese: http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud využíváte Facebook a nepřejete si, aby Facebook prostřednictvím naší internetové prezentace shromažďoval Vaše údaje a propojoval je s Vašimi údaji uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace z Facebooku odhlásit. Sociální pluginy můžete rovněž zablokovat pomocí přídavných funkcí na svém prohlížeči, takzvaných addonů, jako je například blokátor Facebooku (Facebook Blocker)

Použití Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o Vašem využívání této stránky (včetně IP adresy, která je však metodou _anonymizelp() anonymizována, takže ji nelze přiřadit určitému připojení) jsou přeneseny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. Společnost Google bude tyto informace využívat k vyhodnocování Vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb v souvislosti s užíváním webových stránek a internetu. Google případně předá tyto informace třetím stranám, vyžaduje-li to zákon nebo zpracovávají-li tyto informace třetí strany v zastoupení Googlu. Společnost Google nebude Vaši IP adresu v žádném případě propojovat s dalšími údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Využíváním této stránky souhlasíte se zpracováním svých dat společností Google způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše. Sběru dat prostřednictvím Google Analytics můžete do budoucna zabránit tak, že si pro svůj webový prohlížeč nainstalujete přídavnou funkci pro deaktivaci (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Používání remarketingových seznamů a DoubleClick Campaign
Tato webová stránka využívá remarketingové seznamy. Jako návštěvník si můžete přes správce nastavení reklam vybrat svou individuální konfiguraci, a to na adrese www.google.de/ads/preferences. Reklamy společnosti MSA GmbH jsou na webových stránkách umisťovány třetími poskytovateli, včetně společnosti Google.

Vezměte prosím na vědomí tuto povinnou informaci stanovenou zákonem: Evropská komise provozuje platformu pro řešení sporů online.
Najdete ji na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V rámci České republiky je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (ČOI), tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise. Více na: https://adr.coi.cz/cs.